AK 'Sloboda' Varazdin logo

Atletski klub "Sloboda" Varaždin

AK 'Sloboda' Varazdin menu

U petak 28. ožujka godišnja Skupština AK Sloboda

Objavljeno: 25. ožujka 2014

Na temelju čl. 25.- 28. Statuta AK Sloboda Varaždin saziva se redovna godišnja Skupština koja će održati dana 28.03.2014. ( petak ) godine u 17,00 sati u prostorijama Županijskog nogometnog saveza, Zagrebačka 94. (bivša kuglana Varteks, preko puta glavnog ulaza u Varteks).

POZIVAJU SE SVI ČLANOVI SKUPŠTINE, ČLANOVI KLUBA TE PRIJATELJI KLUBA, DA SE ODAZOVU U ŠTO VEĆEM BROJU.

Dnevni red
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
2. Izvješća o radu kluba za 2013. godinu:
a) Financijsko izvješće
b) Izvješće Nadzornog odbora
c) Izvješće glavnog trenera
d) Izvješće predsjednika kluba za 2013. godinu s prijedlogom financijskog i operativnog plana za 2014. godinu
e) Rasprava po izvješćima i donošenje odluka
f) Izvješće o radu Disciplinske komisije
3. Razrješenja i imenovanja članova Izvršnog odbora kluba
4. Dodjela nagrada i priznanja
5. Ostala pitanja i prijedlozi

Nakon skupštine održat će se prigodni domjenak.

IZVADAK IZ STATUTA AK SLOBODA

Članak 24.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Kluba prema slijedećem ključu:

– Predstavnici aktivnih atletičara – 5 članova Skupštine

– Predstavnici trenera – 7 članova Skupštine

– Predstavnik grada Varaždina – 1 član Skupštine

– Zaslužni članovi kluba – 12 članova Skupštine

– Podupirajući članovi kluba – 7 članova Skupštine

– Predsjednik i dopredsjednik kluba – 2 člana skupštine

– Ostali – 5 člana skupštine

Skupština kluba broji 39 članova.

Članovi skupštine, načelno, se biraju se na jedan mandat od 4 godine. Prije svake sjednice Skupštine, verifikaciona komisija će zaprimiti prijavnicu- spisak članova Skupštine po predstavničkim skupinama iz st. 2. ovog članka. Predsjednik kluba će , 15 dana prije održavanja Skupštine, na prikladan način obavijestiti i pozvati predstavničke skupine na imenovanje svojih predstavnika. Ukoliko se do početka sjednice Skupštine ne zaprimi prijavnica smatrati će se da predstavničku skupinu zastupaju iste osobe kao i na prethodnoj skupštini. Radu skupštine mogu nazočiti i svi članovi kluba bez prava na odlučivanje.

Članak 27.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Skupština je legitimna ukoliko je sazvana u propisanom roku, i ako je na zasjedanju prisutno najmanje 1/2 članova Skupštine. Član skupštine može glasovati pismeno ili telefonski. U radu skupštine može sudjelovati opunomoćenik člana skupštine a temeljem pismene punomoći. Izvanredna Skupština saziva se kada to zaključi Izvršni odbor, kada to zatraži Nadzorni odbor ili kada to zahtijeva najmanje jedna trećina članova Skupštine. Skupština određuje zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika.

Rad i odlučivanje na Skupštini su javni, osim ukoliko Skupština ne odluči drukčije.

 

Top